Bevlogen

Bevlogenheid

Ik geloof in een betere samenleving. Een samenleving die getuigt van respect: respect voor elkaar en respect voor ons milieu, voor onze aarde. Daar een steentje aan bijdragen drijft mij.

GroenLinks is wat mij betreft de partij die het ideaal van een betere samenleving in zich draagt: eerlijk, duurzaam en vrij. Juist in een tijd waarin we zoekende zijn naar een economische orde die mens en milieu als vertrekpunten neemt en niet als sluitposten, waarin onze democratische rechtsorde onder druk staat, zijn deze waarden van groot belang. We mogen het niet laten geberuren dat kansenongelijkheid in onze samenleving, het wantrouwen in de politiek en de angst voor het vreemde en onbekende leiden tot tweespalt. Als samenleving moeten we ons niet uit elkaar laten spelen en ons tegen elkaar laten opzetten. In tegendeel. We moeten pal staan voor onze democratische rechtsstaat en onze waarden van eerlijk delen, respect voor elkaar en onze aarde en vrijheid opnieuw vorm en inhoud geven. Zowel op Europees en nationaal niveau, als op regionaal en lokaal niveau. Werken aan een economie die dienstbaar is aan mens en milieu is geen luxe, maar dé kans voor echte innovatie en duurzame ontwikkeling.

Als zelfstandig adviseur geef ik hieraan invulling door overheden en instellingen te helpen met maatschappelijk verantwoord handelen. Maar ook door hen beter te laten samenwerken met bedrijven en burgers in bijvoorbeeld duurzame energie-projecten. De energietransitie die gaande is, zie ik als enorme kans om de mensen hun verloren zeggenschap over hun directe omgeving terug te geven na jaren van privatisering en schaalvergroting. Door samen te investeren in zonne- en windenergieprojecten komen middelen vrij die in de eigen lokale samenleving, bijvoorbeeld in een buurthuis, speel- of moestuin, geïnvesteerd kunnen worden. Zo is energiebeleid ook sociaal beleid gericht op het creëren van een gezellige, veilige, coöperatieve samenleving.